Szerződési feltételek

Weboldal: www.bagdibella.hu jegyvásárlással kapcsolatos szolgáltatásai (a továbbiakban: „honlap”)

A jegyvásárlási rendszer üzemeltetője: Kovács Zoltán egyéni vállalkozó (a továbbiakban”Szolgáltató”, Nyilvántartási szám: 32778569, 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 30., Adószám: 66218720-1-41) és – a weboldal további szolgáltatásai esetén – Mental Focus Kft. székhely: 1161 Budapest, Kenéz utca 29., cégjegyzékszáma: 01-09-983249 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve) adószáma: 23896406-2-42, adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-52036.

A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

  1. A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen”Szerződő Felek vagy Felek”.
  2. Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételével (a honlap használata során a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A szolgáltatás tárgya, megrendelés

A szolgáltatás tárgyát képezi a Honlapon aktuálisan található rendezvények, események (a továbbiakban együttesen: „termék”).

A termék megrendelését kizárólag elektronikus úton lehetséges leadni. A Szolgáltató egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A megrendelés:

A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; mobilszám annak érdekében, hogy szükség esetén a Szervező egyeztethessen a Megrendelővel)
 Számlázási adatok: Számlázási név; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám).

A termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

Megrendelő személyes átvételt a termékekre a rendezvény napján – vagy bizonyos esetekben az eseményhez kapcsolódóan megjelölt helyszínen és időpontban – biztosít.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.

Elállás, felelősség

Megrendelő az elállás jogát a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (2) bekezdés l) pontja alapján nem gyakorolhatja tekintettel arra is, hogy a szerződés tárgya szerinti esemény kifejezetten olyan szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányul, mely kizárólag a Megrendelő által kiválasztott és Szolgáltató által visszaigazolt pontosan meghatározott időpontban (teljesítési határidőben) tartandó előadáson (vagy koncerten) való részvételre vonatkozik. Szolgáltató létrejött szerződés esetén a Megrendelő által kiválasztott és Szolgáltató által visszaigazolt esemény ellenértékét csak abban az esetben téríti vissza, amennyiben az előadás az érdekkörében elmaradó okból elmarad. A Szolgáltató a szerződés létrejötte, a „MEGRENDELÉS KÜLDÉSE” gomb megnyomása előtt biztosítja, hogy a megkezdett szerződéses folyamat bármikor és következmények nélkül megszakítható.

Amennyiben Megrendelő a helyszínen történő visszaváltásával vissza kívánja váltani az online rendszerben előzetesen megvásárolt  jegyet, úgy ezen kérésnek a Szolgáltató jogosult, de nem köteles eleget tenni.

Felelősség

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget,

  • olyan működési hibáért esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja, felelősséget nem vállal;
  • Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

Jogi nyilatkozat

A honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár on-line, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlen szerző, azaz Bagdi Bella nevét, valamint a honlapot, mint forrást megjelölni.

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a honlapon található valamennyi termék megjelenítése, promótálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa

Jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a honlap használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része módosítható.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen.

Egyéb rendelkezések

A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásról írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 10:00-17:00 között:

  •  info@bagdibella.hu
  •  1141 Budapest, Hermina út 12.
  • +36 70 635 6250

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Hatályos: 2018. február 16. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.